Video hướng dẫn thêm proxy vào trình duyệt bằng addons proxyMMO